Feliks Gloeh

 

(1885–1960), duchowny ewangelicki, naczelny kapelan Wojska Polskiego.
Urodził się 20 listopada w Warszawie. Jego rodzicami byli Ludwik Gloeh i Ludwika z Buffów. Studiował teologię i filozofię w Halle, Berlinie i w Dorpacie. Po studiach został wikarym w warszawskiej parafii ewangelicko-augsburskiej. Na Synodzie w Łodzi w 1917 r. wystąpił zdecydowanie przeciwko zamierzeniom uzależnienia Kościoła ewangelickiego w Polsce od władz w Berlinie. W 1920 r. ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego. Brał udział w akcji plebiscytowej na Mazurach – popierał przyłączenie Mazur i Warmii do Polski, stanął na czele Zrzeszenia Plebiscytowego Ewangelików Polskich, które wspomagało opcję polską na terenie Prus Wschodnich. Redagował „Gazetę Mazurską”, „Głos Ewangelicki”, „Na wyżyny”, „Gwiazdka”. Zainicjował przebudowę dawnego kościoła prawosławnego przy ulicy Puławskiej 4, w którym urządzono ewangelicki kościół garnizonowy. Był trzecim w kolejności mianowanym kapelanem Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wojsku Polskim. W czasie II wojny światowej działał w konspiracji. Po wojnie zaangażował się w odbudowę obu kościołów luterańskich w Warszawie; do chwili likwidacji duszpasterstwa wojskowego pełnił funkcję kapelana. Przez kilka lat sprawował także funkcję dyrektora Gimnazjum im. Mikołaja Reja. Ożenił się z Janiną Angerstein. Ich syn Jan, urodzony w 1918 r., absolwent tegoż gimnazjum i student Uniwersytetu Warszawskiego, zginął jako żołnierz powstania warszawskiego 3 sierpnia 1944 r. Feliks zmarł 6 października 1960 r. w Warszawie, pochowano go na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim. Pośmiertnie został wyróżniony medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” za pomoc udzieloną Żydom w czasie okupacji.

[Na podstawie: Ewangelicy Warszawscy w walce o niepodległość Polski 1939-45, Warszawa 2007; Eugeniusz Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1989; Jan Szturc, Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI–XX w., Bielsko Biała 1998; K. Messerschmidt, W służbie ojczyzny i Kościoła, Warszawa 1938]